TitleSmall BoxesMedium BoxesLarge BoxesChina BoxesWardrobe Boxes
Ms. 5 5 10 0 0
owner 25 20 12 2 2
Doug 30 24 16 16 16
Gary 25 25 25 0 0
Homeowner 20 10 5 0 0
Kristin 0 0 0 0 0
Renter 0 0 0 0 0